واگذار کننده گرامی

شرط تکمیل فرم واگذاری به شما و حیوان عزیزان کمک خواهد کرد تا فرد گیرنده حیوان احساس مسئولیت بیشتری کند

لذا پس از دانلود فرم واگذاری آن را در دو نسخه چاپ شده تهیه کرده و هر دو فرم را به طور کامل تکمیل بفرمائید

تا در صورت هر گونه مشکل و یا اتفاقی سندی منوط بر اینکه حیوان از طریق شما واگذار شده است آشکار گردد.