قبل از ثبت گزارش خواهشمندیم لطفا شرایط زیر را مطالعه کنید :

–  در صورت امکان حداقل دو عکس ارسال کنید.

–  در حد ممکن سعی شود عکس های با کیفیت خوبی ارسال شود.

–  جهت تسریع در پیدا شدن حیوان خود لطفا حتما مژدگانی حداقل ناچیزی تعیین کنید.

     توصیه رابینسه به شما :

– اطراف محل زندگی خود را با خونسردی به خوبی  بگردید می توانید از دوستان خود کمک بگیرید.

– در خیلی از مواقع حیوان دچار استرس شده و در محلی پنهان می شود بررسی نقاط تاریک و قسمت های شلوغ فراموش نشود

– به مکان های که محل خرید و فروش حیوانات خانگی است مراجعه کنید.

– آگهی گمشده همراه با مژدگانی اطراف محل گمشدن حیوان خود پخش کنید.