برای پیگیری حیوانات اهدا شده شما توسط کارشناسان رابینسه لطفا پس از واگذاری حیوان خود اطلاعات دریافت کننده حیوان را به طور کامل وارد کنید.

ثبت فرم واگذاری

ثبت فرم واگذاری

  • نام و نام خانوادگی گیرنده حیوان را وارد کنید
  • برای پیگیری کارشناسان رابینسه شماره تماس گیرنده حیوان را وارد کنید
  • محلی که قرار است حیوان در آنجا نگهداری شود وارد کنید
  • سگ ، گربه ، خرگوش و.....
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .